Regulamento de primarias

Regulamento de eleccións primarias da Iniciativa Cidadá de Mugardos

Principios xerais

 1. Claridade: todo o proceso debe ser facilmente comprensible en todas as súas fases.
 2. Transparencia: todo o proceso debe ser transparente. O proceso será aberto e toda a información será pública, garantíndose en todo momento o cumprimento da Lei de Protección de Datos.
 3. Participación cidadá: garantindo que todo o poder decisorio recaia no voto de toda a cidadanía que queira participar no proceso. Facilitarase a participación presencial e virtual.
 4. Radicalidad democrática: unha persoa, un voto.
 5. Participación xuvenil: favorecerase permitindo o voto a partir dos 16 anos.
 6. Perspectiva de xénero: o proceso de listas abertas, como expresión da vontade popular, debe sufrir as menores distorsións posibles, sendo de aplicación unicamente a lei de paridade.

Liñas xerais
1. Condición de elector/a e censo electoral (Quen pode votar).

 • Serán electoras todas as persoas de 16 anos ou máis, de calquera nacionalidade, que subscriban coa súa sinatura o Manifesto da Iniciativa Cidadá de Mugardos.
 • As persoas electoras declararán no momento da inscrición para a votación o seu lugar de residencia cun compromiso de veracidade.

*O prazo de peche do censo dependerá de razóns técnicas.

2. Condición de elexible (Quen pode ser candidato/a).

Serán elexibles todas as persoas, con nacionalidade española ou non, que, formen parte da Iniciativa Cidadá de Mugardos ou residan no municipio de Mugardos e que, por imperativo legal, cumpran os requisitos establecidos nos artigos 177 e 178 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeneral.
Para a súa admisión, terán que:

 • Compartir os principios políticos de INICIATIVA CIDADÁ DE MUGARDOS.
 • Asumir os principios do Código Ético de INICIATIVA CIDADÁ DE MUGARDOS.
 • Coñecer e aceptar as normas do Regulamento de Primarias de INICIATIVA CIDADÁ DE MUGARDOS.
 • Non estar inmerso en procesos xudiciais por violencia machista ou xenófoba.
 • Non incorrer en falta de pagamento de pensión alimenticia.
 • Non estar procesado en casos de corrupción.
 • Non ser membro doutras organizacións políticas que se presentan con candidaturas alternativas nas mesmas eleccións municipais.
 • Presentar o aval de 5 persoas asinantes do Manifesto da Iniciativa Cidadá de Mugardos (cada avalista poderá apoiar a candidatura de ata 7 persoas).

3. Coordinadora de Primarias (Quen organiza o proceso electoral).

É o órgano encargado de organizar a realización das primarias e velar polo cumprimento das normas de funcionamento aprobadas. Será elixido pola asemblea.
Estará formado por un mínimo de 3 persoas. Ningún dos membros da Coordinadora de Primarias poderá ser candidato/a.
Funcións:

 • Elaboración do calendario: apertura e peche do período para a presentación de candidaturas, proclamación definitiva de candidaturas, apertura e peche de campaña electoral de primarias e proclamación definitiva de persoas electas.
 • Aprobar e proclamar listas provisionais e definitivas de persoas candidatas e electas.
 • Resolver dúbidas, recursos e impugnacións que xurdan e decisións organizativas que sexan necesarias durante o proceso das eleccións primarias.

4. Procedemento electoral (Como se organiza o proceso electoral: calendario e sistema de presentación de candidaturas, campaña, votacións e proclamación de candidaturas).

 • 4.1 Presentación e proclamación de candidatos/as.
  Abrirase un período de 7 días para a inscrición de solicitudes para ser candidato/a.
  As persoas que se presenten deberán cubrir unha solicitude estandarizada que incluirá nome e apelidos, municipio de residencia, fotografía recente, breve biografía, motivación da súa decisión e aceptación dos requisitos establecidos para ser candidato/a de INICIATIVA CIDADÁ DE MUGARDOS.
  Unha vez pechado o período de presentación dos candidatos/as, a Coordinadora de Primarias fará pública a lista provisional e, despois dun prazo de 3 días para posibles reclamacións, farase pública a lista definitiva.
  Calquera membro do censo electoral de INICIATIVA CIDADÁ DE MUGARDOS poderá interpor recurso ou impugnación razoada á proclamación da lista definitiva de candidatos/as que terá que resolver a Coordinadora de Primarias nun prazo máximo de 24 horas.
 • 4.2 Campaña de primarias
  É o período durante o cal as persoas candidatas poderán solicitar o voto. Terá unha duración 4 días.
  Promoveranse por parte da Coordinadora de Primarias actos presenciais e virtuais para que, de maneira homoxénea e igualitaria, póidanse coñecer as características das persoas candidatas e as súas propostas.
  4.3 Votación
  O día despois do final da campaña, abrirase a votación que terá unha duración de 4 días.
  As mesas para a votación presencial estarán abertas en horario de mañá e tarde, como mínimo un dos días.
  Os membros da Coordinadora de Primarias nomearán aos membros das mesas electorais que poderán ser candidatos/as ás primarias. Serán os responsables de:

  • O bo e limpo funcionamento do proceso de primarias.
  • A correcta e confidencial xestión do censo electoral.
  • Garantir o segredo do voto.
  • Elevar as posibles impugnacións ou reclamacións á Coordinadora de Primarias.
 • 4.4 Escrutinio e proclamación dos resultados
  – Unha vez finalizadas todas as votacións farase o reconto e encherá a acta correspondente que será enviada ao comité electoral.
  – Nun prazo máximo de 24 horas desde a finalización das votacións, farase público o resultado das votacións coa proclamación provisional das persoas elixidas. Nun prazo máximo de 72 horas desde a publicación dos resultados provisionais, unha vez resoltas posibles alegacións ou impugnacións, a Coordinadora de Primarias fará pública a proclamación defintiva das persoas elixidas.
 • 5. Sistema electoral (A quen se elixe e como se vota)
  Eleccións de todos os membros da lista.
  Cada elector/a poderá seleccionar até un máximo de 7 candidatas/os, por ser 7 a cifra que marca a maioría absoluta no Concello de Mugardos (13 concelleiras/os).
  Os candidatos/as recibirán puntos segundo a posición que lle sexa asignada polos votantes, co obxectivo de garantir a influencia efectiva de cada voto individual e asegurar a equidade entre as diferentes correntes e sensibilidades (Reconto Neira).
  A puntuación será a seguinte:

  1. Primeiro lugar 1 punto.
  2. Segundo lugar 0,71 puntos.
  3. Terceiro lugar 0,50 puntos.
  4. Cuarto lugar 0,35 puntos.
  5. Quinto lugar 0,25 puntos.
  6. Sexto lugar 0,18 puntos.
  7. Sétimo lugar 0,13 puntos.

  Finalizado o escrutinio ordénase provisionalmente a lista de candidatos/as en función do número de puntos acumulados.
  Procédese á ordenación definitiva de forma que, segundo o xénero da persoa con maior número de puntos, altérnese na posición seguinte a persoa do outro xénero con maior número de puntos e así até completar a lista.
  Finalizada a ordenación definitiva, a coordinadora de primarias procederá á proclamación provisional das persoas electas e nun prazo de 72 horas fará pública a proclamación definitiva das persoa electas.
  O mínimo de persoas candidatas para dar paso ao proceso de primarias será de 7 (en cumprimento da lei, nunha correlación mínima de 5-2). De non cumprirse este mínimo a candidatura decidiríase de xeito consensuado nunha asemblea popular da Iniciativa Cidadá de Mugardos.

 • Documentos: Impreso solicitude de candidatura PDF

  ( O impreso de inscrición como candidato pódese imprimir e cubrir a man ou cubrilo no ordenador e despois imprimilo. Unha vez cuberto deberá enviarse á dirección de correo electrónico: primarias@iniciativacidadademugardos.org )

   

  LogoDocumentos
  Share