Acta da Asamblea Xeral do día 9 de marzo de 2016

Sendo as 20:00 h do día 9 de marzo de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Elección da Coordinadora Xeral.
  3. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Para a elección da Coordinadora infórmase de que para Coordinador Xeral só presentouse un Candidato Miguel Díaz Vilar, e aprobouse a súa candidatura por maioría.

Para os postos de Vogais presentáronse:

  • Alberto Lozano Cortes.
  • Elisa Morgade Carnero.
  • Sandra Plana Fernández.
  • Cristina Alonso Tizón.
  • Ángel Pena Fontenla.
  • Miguel Bastida Martínez.
  • Rosalía García Rey.

apróbanse estes cargos por unanimidade.

No punto de rogos e preguntas non se plantexou ningunha pregunta.

Sen máis levántase a sesión sendo as 21:00 h.

Share