Maior atención á cidadanía sen aumentar nin un céntimo o gasto da Corporación

“Iniciativa Cidadá de Mugardos non recibirá dedicación algunha mentres sexa oposición ao goberno”. Así rematou a súa intervención o portavoz de ICM no Pleno do 7 de agosto do 2015, cando a corporación establecía as súas retribucións.

comparativa_retribucions

Entendimos hai un ano, igual que entendemos agora, que non era asumible o “café para todos”. Renunciamos á dedicación parcial de 12.000 euros brutos anuais que se nos ofrecía. Desde entón desenvolvemos a nosa labor de oposición ao goberno dignamente, asistindo a tódolos órganos aos que fomos convocados, conciliándoo coa nosa vida laboral cando foi preciso, e preparando nas horas no Concello, en grupos de traballo na nosa sede e mesmo na casa as comisións e plenos sempre con actitude propositiva. Nunca foi para nós un impedimento que ninguén en ICM percibise unha dedicación na oposición.

Tamén entendimos daquela, como facemos agora, que as funcións de goberno teñen un plus de responsabilidade que non ten a oposición. Non esixe o mesmo esforzo o control político ao goberno, que a propia gobernanza do municipio. Isto último é compartido polo resto de grupos da corporación.

O acordo ao que se chega é o punto de encontro entre posicións diferentes, de partida, que souberon acadar un entendemento. Fronte a isto, a alternativa da oposición consistía en manter os mesmos 12.000 € actuais para as dedicacións parciais da oposición, cando agora iso é o que percibirán as do goberno. Non era aceptable para nós.

O novo Goberno Municipal marcouse como obxectivo mellorar e ampliar a atención á cidadanía. Desde as 7:45 e ata as 15:00 haberá, tódolos días, cando menos un membro do executivo a quen poida dirixirse cada persoa que entre no Concello. En breve, tamén nas tardes dos mércores a veciñanza atopará as portas abertas. Engádense, ademais, as medidas para o aumento da eficacia e eficiencia da xestión administrativa nas que xa estamos traballando e das que agardamos importantes resultados. Todo sen aumentar un só céntimo o custe da Corporación.

Os nosos esforzos céntranse na mellora dos servizos que o Concello de Mugardos ofrece á cidadanía.

Share

“Hemos cumplido la Ley escrupulosamente”

“Hemos cumplido la Ley escrupulosamente”

Esta é a afirmación categórica que o actual Alcalde fixo o pasado día 4 ás portas do Concello perante as súas simpatizantes. Enganounas.

  1. O 26 de xuño do 2015 o goberno municipal asinou un contrato para o alugueiro de maquinaria por un período de 4 anos. O 15 de outubro do 2015 contratouse o servizo de mantemento dunha das fotocopiadoras do Concello por un período de 5 anos. A Lei de Contratos do Sector Público establece que os contratos menores non poderán superar un ano de vixencia, e aqueles de duración superior deberán ser tramitados mediante un procedemento aberto (ben mediante convocatoria de contratación, ben mediante negociado directo con varias empresas) que non se cumpriu en ningún dos casos.
  2. O 11 de agosto do 2015 o goberno municipal asinou un contrato para o mantemento informático do Concello de Mugardos. Trátase dunha “necesidade permanente”, polo que debeu ser tramitado un expediente de contratación aberto. O contrato cumpre o ano mañá mesmo, sen que exista aínda un prego de contratación para a renovación do servizo nos termos que marca a Lei.
  3. O 30 de agosto do 2015 comezou a subministrar os cartuchos de tinta para as impresoras do Concello unha nova empresa, sen embargo non consta contrato algún. A Lei de Contratos non só obriga á sinatura deste, senón que aqueles servizos que cubran unha “necesidade permanente” (ou sexa, aquelas necesidades que son previsibles e continuas no tempo, e non froito de situacións puntuais) deben ser contratados mediante un procedemento aberto.
  4. En setembro do 2015 o Concello de Mugardos comezou a inserir publicidade na web da Asociación Cultural Galicia Ártabra Digital de xeito ininterrumpido ata hoxe por valor de 181,50 €/mes (2.178 €/ano, máis que a moitas das asociacións de Mugardos). Non consta contrato algún e o goberno terá que determinar se o considera “necesidade permanente” para iniciar un procedemento aberto de contratación.
  5. Rematado o 2015 as facturas por subministro de combustibles superaron os 30.000 €; por servizos de xardinaría 47.000 €; e por materiais de alugueiro de maquinaria para obras 27.000 €. A Lei establece para os contratos menores un tope máximo de 18.000 €.
  6. O goberno municipal chegou a ter contratadas a dúas empresas ao mesmo tempo (entre o 21 e o 26 de febreiro do 2016) para o mesmo servizo de mantemento do alumeado, o que supón outra vulneración máis da Lei de Contratos do Sector Público.

Os datos que estes días circulan polas redes sobre a xestión do goberno anterior, ao igual que estes que facemos públicos agora, non están ocultos aos ollos da Intervención Municipal, que notifica constantemente aos órganos estatais cada incidencia que detectan. A Administración Pública conta con dúas ferramentas fundamentais de fiscalización dos Concellos: a Intervención Municipal, como control interno, e o Consello de Contas de Galicia e o Tribunal de Cuentas do Estado, como control externo. Estes últimos non actúan a petición dos concellos, senón en base a plans de traballo propios, como xa ten reiterado o Tribunal de Cuentas.

O propio PP incorreu este último ano no mesmo tipo de irregularidades que denuncia. Significa iso que tanto o anterior goberno como o actual son corruptos? Ou pola contra, significa que o Concello de Mugardos arrastra de xeito crónico un mal sistema de traballo en cuxa solución hai que centrar os esforzos?

O PP débelle unha explicación ao pobo.

Mugardos, 10 de agosto de 2016.

Iniciativa Cidadá de Mugardos

 

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Iniciativa Cidadá de Mugardos, perante a manipulación informativa do PP

O acordo de goberno acadado entre EU, ICM e BNG marcará o futuro de Mugardos nos vindeiros anos asentándose na capacidade de diálogo e consenso, e no traballo colaborativo. Este mesmo é o espírito co que naceu a nosa propia organización e o que fai que teñamos hoxe unha grande ilusión por comezar.

Non deixaremos de dar detalle do programa en común que agora nos une, mais perante o actual clima de crispación ao que está arrastrando o PP a parte da veciñanza, sostido principalmente na suposta “desaparición” de 18 millóns de euros descuberta pola auditoría, queremos dar conta da nosa visión dos feitos:

O PP fixo da auditoría un dos piares da súa campaña electoral. Unha vez que accedeu á Alcaldía, e o mesmo día da toma de posesión no cargo da interventora provisional (11/8/2015), encomendoulle a esta a súa elaboración. Esta solicita apoio externo, e para iso o PP contrata unha empresa privada mentres nós solicitamos que se seguisen os procedementos públicos, en base a un informe xurídico ao que tivemos acceso.

Durante meses o PP usou a auditoría como escusa polo atraso na presentación dos orzamentos, no pagamento de facturas, nos convenios coas asociacións, etc. A medida que a auditoría avanzaba, o PP foi cambiando o seu discurso e comezou a perder importancia. Ata o punto de que en abril xa non agardaban os orzamentos pola auditoría, senón que a auditoría agardaba polos orzamentos. A partir de entón os grupos da oposición preguntamos en cada comisión por ela e comprobamos como comeza a baixar posicións na lista de prioridades do goberno do PP.

O 2 de xuño (lembren esta data) a empresa que asistía ao departamento de Intervención entrega os datos. A partires de entón fica só pendente de que este departamento emita o seu informe.

Os grupos da oposición insistimos en coñecer a lista de prioridades do goberno para o departamento, e finalmente comprobamos que a auditoría xa é a quinta (por detrás da aprobación da ordenanza do SAF, a Liquidación do 2015, a Conta Xeral e o Orzamento do 2016). Sendo así, pedímoslle ao goberno acceso, cando menos, aos datos da empresa, pero este négase nese momento a facilitalos.

Sigue lendo

Share