Petición ó Concello de pagar a cuantía do convenio co Club do Mar e Galicia de Mugardos

Tras manter reunións cos presidentes do Club do Mar de Mugardos e da S.D.C. Galicia de Mugardos, na que se confirmou que aínda non foran recibidas as cantidades estipuladas nos correspondentes convenios establecidos entre o Concello de Mugardos e ditas entidades, ICM entregou onte (30/07/2015) no Concello un escrito no que se insta a este a facer efectiva estas cantidades económicas.

club_galicia

Segúndo o convenio firmado por ambas entidades o 50% da cuantía establecida en dito convenio debería facerse efectiva no momento da firma deste, é dicir o 11 de xuño de 2015, mentras que o outro 50% sería feito efectivo ó xustificar as actividades cubertas no obxecto do convenio.

Ante esta situación os dous clubs deportivos atópanse en situación económica precaria ó ter que facer fronte os gastos derivados da súa actividade deportiva sen os cartos comprometidos polo Concello de Mugardos.

Share

Petición modificación da orde do día da Xunta de Voceiros do 24 de xullo

O segundo punto da orde do día da Xunta de Voceiros do 24 de xullo de 2015 foi informar e posicionarse sobre a circular remitida pola FEMP sobre a privación de liberdade do alcalde de Caracas.

Vaia por diante que ICM non ten nada en contra do alcalde de Caracas. Se foi detido de xeito ilegal desexamos a súa pronta posta en liberdade, e se foi detido de xeito lexítimo , pedimos que sexa tratado de acordo ao estado de dereito.

O Partido Popular de Mugardos comeza o mandato indo moito máis aló do que hai só escasos meses criticaba na oposición. Non só trae ao Pleno da Corporación un asunto que nada ten que ver coas competencias municipais, senón que nin tan sequera atinxe ao Estado Español.

Iniciativa Cidadá de Mugardos non comprende por que esta cuestión, e non a pena de morte nos Estados Unidos, a ablación de clítoris nas mulleres en países subdesenvolvidos, a persecución da homosexualidade noutros, o golpe de estado na Ucraína e así unha sucesión interminable de asuntos de indubidable interese pero que non poden solucionarse no ámbito do concello.

Pregamos, por tanto, que o PP retire este asunto da orde do día e se absteña no futuro de desviar a dedicación deste Pleno da Corporación a asuntos que non lle competen.

Share

Problemas da localización do feirón

feiron

Dende o pasado xoves 02 de xullo o feirón semanal cambiou a súa localización. O cambio, explica o Alcalde, responde á intención de revitalizar o Mercado Municipal e é unha demanda dos comerciantes do mesmo.

A nova localización non resulta satisfactoria para veciños e outros comerciantes da zona que ven como o acceso á os seus domicilios e establecementos queda bloqueado polos postos do feirón que invaden beirarrúas e prazas e aparcamentos. O tránsito por dentro do propio feirón é tamén complicado e algúns dos postos teñen escasa visibilidade e son de difícil acceso.

A consecuencia máis preocupante da nova localización é o feito de que preto do Mercado Municipal, e do feirón, está o centro de saúde. O pasado xoves á mañá era certamente moi complicado, por non dicir imposible, que una ambulancia puidese achegarse ao Centro de Saúde.
Sigue lendo

Share

Solicitude inscricións de areais no rexistro de zonas de baño

zonas_banho

Un obxectivo prioritario de todo goberno ten que ser a saúde das persoas e a prevención de enfermidades. As praias de Mugardos son as únicas da ría que non están inscritas no censo de zonas de baño de Galicia. Iso significa que non hai controis periódicos sobre as súas augas. Non sabemos se a Bestarruza ou as calas do Castelo da Palma son aptas para o baño e a xente non ten información sobre aspectos que poden implicar un risco para a súa saúde.

Iniciativa Cidadá de Mugardos confirmou esta situación perante a Xunta e solicitou (o 4 de xullo) ao goberno municipal a inscrición dos areais como zonas de baño, achegándolle o formulario que a propia Consellería de Sanidade dispón publicamente. No caso de obter informe negativo sobre a calidade das augas os concellos están obrigados a indicar que non son aptas e os motivos e corrixir as situacións para unha posterior análise.

O Plan Municipal de Saúde que recolle o noso programa de goberno contempla o control sanitario (auga potable, contaminación, ruído e hixiene) en espazos públicos.

Share

Xunta de portavoces sobre retribucións do goberno local

O venres 3 de xullo celebrouse a primeira Xunta de Portavoces da corporación actual. A ela o PP achegou un documento que recolle a súa proposta de retribucións, con dúas dedicacións exclusivas e dúas parciais, todas elas para membros do goberno. O marco legal establece un máximo de tres dedicacións exclusivas, e o Regulamento Orgánico Municipal no artigo 93 indica que tódolos grupos municipais terán dereito a unha delas, ou no seu defecto dedicación parcial. Amosamos as nosas dúbidas sobre a interpretación da Lei que fai o PP onde as dedicacións parciais estarían limitadas a cargos do goberno. O secretario municipal ficou pendente de resolver esta cuestión. O PP propuxo para solucionar esta vía que a oposición represente ao Concello nalgún órgano externo, posibilidade á que ICM renuncia.

Respecto da proposta de retribucións para membros da corporación do PP, Iniciativa Cidadá de Mugardos non vai a participar dunha poxa económica. Entendemos que representar ao pobo pode significar unha dedicación en ocasións plena e incompatible con outro traballo. É por iso que debe conciliarse cunha remuneración xusta, pero sempre temporalmente. A política non debe ser un xeito de vida en si mesmo, polo que defendemos a limitación temporal dos cargos públicos.

Por outra parte, a representación do Concello en organismos externos debe estar en función dun proxecto político coherente, non ser un mero instrumento para a negociación de salarios. E o noso proxecto político non é compatible co do partido dos recortes, as mordazas e as políticas antisociais.

Share