Maior atención á cidadanía sen aumentar nin un céntimo o gasto da Corporación

“Iniciativa Cidadá de Mugardos non recibirá dedicación algunha mentres sexa oposición ao goberno”. Así rematou a súa intervención o portavoz de ICM no Pleno do 7 de agosto do 2015, cando a corporación establecía as súas retribucións.

comparativa_retribucions

Entendimos hai un ano, igual que entendemos agora, que non era asumible o “café para todos”. Renunciamos á dedicación parcial de 12.000 euros brutos anuais que se nos ofrecía. Desde entón desenvolvemos a nosa labor de oposición ao goberno dignamente, asistindo a tódolos órganos aos que fomos convocados, conciliándoo coa nosa vida laboral cando foi preciso, e preparando nas horas no Concello, en grupos de traballo na nosa sede e mesmo na casa as comisións e plenos sempre con actitude propositiva. Nunca foi para nós un impedimento que ninguén en ICM percibise unha dedicación na oposición.

Tamén entendimos daquela, como facemos agora, que as funcións de goberno teñen un plus de responsabilidade que non ten a oposición. Non esixe o mesmo esforzo o control político ao goberno, que a propia gobernanza do municipio. Isto último é compartido polo resto de grupos da corporación.

O acordo ao que se chega é o punto de encontro entre posicións diferentes, de partida, que souberon acadar un entendemento. Fronte a isto, a alternativa da oposición consistía en manter os mesmos 12.000 € actuais para as dedicacións parciais da oposición, cando agora iso é o que percibirán as do goberno. Non era aceptable para nós.

O novo Goberno Municipal marcouse como obxectivo mellorar e ampliar a atención á cidadanía. Desde as 7:45 e ata as 15:00 haberá, tódolos días, cando menos un membro do executivo a quen poida dirixirse cada persoa que entre no Concello. En breve, tamén nas tardes dos mércores a veciñanza atopará as portas abertas. Engádense, ademais, as medidas para o aumento da eficacia e eficiencia da xestión administrativa nas que xa estamos traballando e das que agardamos importantes resultados. Todo sen aumentar un só céntimo o custe da Corporación.

Os nosos esforzos céntranse na mellora dos servizos que o Concello de Mugardos ofrece á cidadanía.

Share

“Hemos cumplido la Ley escrupulosamente”

“Hemos cumplido la Ley escrupulosamente”

Esta é a afirmación categórica que o actual Alcalde fixo o pasado día 4 ás portas do Concello perante as súas simpatizantes. Enganounas.

 1. O 26 de xuño do 2015 o goberno municipal asinou un contrato para o alugueiro de maquinaria por un período de 4 anos. O 15 de outubro do 2015 contratouse o servizo de mantemento dunha das fotocopiadoras do Concello por un período de 5 anos. A Lei de Contratos do Sector Público establece que os contratos menores non poderán superar un ano de vixencia, e aqueles de duración superior deberán ser tramitados mediante un procedemento aberto (ben mediante convocatoria de contratación, ben mediante negociado directo con varias empresas) que non se cumpriu en ningún dos casos.
 2. O 11 de agosto do 2015 o goberno municipal asinou un contrato para o mantemento informático do Concello de Mugardos. Trátase dunha “necesidade permanente”, polo que debeu ser tramitado un expediente de contratación aberto. O contrato cumpre o ano mañá mesmo, sen que exista aínda un prego de contratación para a renovación do servizo nos termos que marca a Lei.
 3. O 30 de agosto do 2015 comezou a subministrar os cartuchos de tinta para as impresoras do Concello unha nova empresa, sen embargo non consta contrato algún. A Lei de Contratos non só obriga á sinatura deste, senón que aqueles servizos que cubran unha “necesidade permanente” (ou sexa, aquelas necesidades que son previsibles e continuas no tempo, e non froito de situacións puntuais) deben ser contratados mediante un procedemento aberto.
 4. En setembro do 2015 o Concello de Mugardos comezou a inserir publicidade na web da Asociación Cultural Galicia Ártabra Digital de xeito ininterrumpido ata hoxe por valor de 181,50 €/mes (2.178 €/ano, máis que a moitas das asociacións de Mugardos). Non consta contrato algún e o goberno terá que determinar se o considera “necesidade permanente” para iniciar un procedemento aberto de contratación.
 5. Rematado o 2015 as facturas por subministro de combustibles superaron os 30.000 €; por servizos de xardinaría 47.000 €; e por materiais de alugueiro de maquinaria para obras 27.000 €. A Lei establece para os contratos menores un tope máximo de 18.000 €.
 6. O goberno municipal chegou a ter contratadas a dúas empresas ao mesmo tempo (entre o 21 e o 26 de febreiro do 2016) para o mesmo servizo de mantemento do alumeado, o que supón outra vulneración máis da Lei de Contratos do Sector Público.

Os datos que estes días circulan polas redes sobre a xestión do goberno anterior, ao igual que estes que facemos públicos agora, non están ocultos aos ollos da Intervención Municipal, que notifica constantemente aos órganos estatais cada incidencia que detectan. A Administración Pública conta con dúas ferramentas fundamentais de fiscalización dos Concellos: a Intervención Municipal, como control interno, e o Consello de Contas de Galicia e o Tribunal de Cuentas do Estado, como control externo. Estes últimos non actúan a petición dos concellos, senón en base a plans de traballo propios, como xa ten reiterado o Tribunal de Cuentas.

O propio PP incorreu este último ano no mesmo tipo de irregularidades que denuncia. Significa iso que tanto o anterior goberno como o actual son corruptos? Ou pola contra, significa que o Concello de Mugardos arrastra de xeito crónico un mal sistema de traballo en cuxa solución hai que centrar os esforzos?

O PP débelle unha explicación ao pobo.

Mugardos, 10 de agosto de 2016.

Iniciativa Cidadá de Mugardos

 

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Iniciativa Cidadá de Mugardos, perante a manipulación informativa do PP

O acordo de goberno acadado entre EU, ICM e BNG marcará o futuro de Mugardos nos vindeiros anos asentándose na capacidade de diálogo e consenso, e no traballo colaborativo. Este mesmo é o espírito co que naceu a nosa propia organización e o que fai que teñamos hoxe unha grande ilusión por comezar.

Non deixaremos de dar detalle do programa en común que agora nos une, mais perante o actual clima de crispación ao que está arrastrando o PP a parte da veciñanza, sostido principalmente na suposta “desaparición” de 18 millóns de euros descuberta pola auditoría, queremos dar conta da nosa visión dos feitos:

O PP fixo da auditoría un dos piares da súa campaña electoral. Unha vez que accedeu á Alcaldía, e o mesmo día da toma de posesión no cargo da interventora provisional (11/8/2015), encomendoulle a esta a súa elaboración. Esta solicita apoio externo, e para iso o PP contrata unha empresa privada mentres nós solicitamos que se seguisen os procedementos públicos, en base a un informe xurídico ao que tivemos acceso.

Durante meses o PP usou a auditoría como escusa polo atraso na presentación dos orzamentos, no pagamento de facturas, nos convenios coas asociacións, etc. A medida que a auditoría avanzaba, o PP foi cambiando o seu discurso e comezou a perder importancia. Ata o punto de que en abril xa non agardaban os orzamentos pola auditoría, senón que a auditoría agardaba polos orzamentos. A partir de entón os grupos da oposición preguntamos en cada comisión por ela e comprobamos como comeza a baixar posicións na lista de prioridades do goberno do PP.

O 2 de xuño (lembren esta data) a empresa que asistía ao departamento de Intervención entrega os datos. A partires de entón fica só pendente de que este departamento emita o seu informe.

Os grupos da oposición insistimos en coñecer a lista de prioridades do goberno para o departamento, e finalmente comprobamos que a auditoría xa é a quinta (por detrás da aprobación da ordenanza do SAF, a Liquidación do 2015, a Conta Xeral e o Orzamento do 2016). Sendo así, pedímoslle ao goberno acceso, cando menos, aos datos da empresa, pero este négase nese momento a facilitalos.

Sigue lendo

Share

A parálise do goberno municipal asfixia as entidades sociais de Mugardos

asociacions

Desde o 2014 o Concello de Mugardos mantén coas principais entidades sociais de Mugardos convenios de colaboración. Así, estas asociacións pasaron a financiarse de xeito directo mediante estes acordos, deixando para as restantes asociacións do  municipio as subvencións en concorrencia competitiva.

No 2015 os convenios de colaboración supuxeron unha inxección económica de 62.000 € nestas entidades sen ánimo de lucro. Cada unha delas percibiría o seguinte:

1. S.D.C. Galicia de Mugardos 20.000 €
2. Club do Mar 19.000 €
3. Casino Mugardés 5.500 €
4. Casino Progreso de Franza 4.000 €
5. S.C.R.D. San Xoán de Piñeiro 4.000 €
6. S.A.P.G. O Seixo 4.000 €
7. María Belén Toimil 3.000 €
8. Portomagno 2.000 €
9. Rondalla Mugardesa 2.000 €
10. Asociación Comunidade O’ Zulo 1.500 €

O 50% destas cantidades aboouse coa sinatura do convenio, o 11 de xuño do ano pasado, no último suspiro da corporación 2011-2015. A segunda metade sería aboada ao remate do exercicio, coa xustificación dos gastos.

Sen embargo, case todas as sociedades tiveron serios problemas para recibir do Concello este segundo pagamento dos convenios, que se demorou ata os meses de abril e maio.

Sigue lendo

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 30/06/2016

Publicado o 11/08/2016.

Sendo as 20:00 h do día 30 de xuño de 2016 damos comezo a Asemblea Xeral da ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Situación actual para unha alternativa de goberno e posicionamento da Asamblea.
 3. Participación da ICM na rede de apoio mutuo “Municipalistas do Norte”.
 4. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Faise un resumo de todo o acontecido no proceso negociador cos diferentes grupos da oposición; onde se explican as diferentes propostas programáticas e organigramas para un goberno municipal.

Os concelleiros tamén fan un resumo das deficiencias que hai no concello pola ineficacia do goberno actual.

Faise unha lectura-resumo da proposta programática á que chegamos neste momento e que se presentará por parte da ICM para a finalización do posible acordo, aprobandose por maioría absoluta dos asistentes, nengún voto en contra e duas abstencións.

Explícanse os diferentes escenarios das posibles propostas de organigrama, e logo da oportuna deliberación pasamos a votar, aprobándose por maioría absoluta da Asemblea Xeral da ICM a seguinte:

Proposta de organigrama na que a Alcaldía sexa para EU, condicionada á prioridade de elección por parte da ICM de 3 presidencias de concellerías.

Apróbase por unanimidade a participación da ICM na rede de apoio mutuo “Municipalistas do Norte”.

Sen máis asuntos a tratar levántase a sesión sendo as 23:20 h.

Share

Comunicado sobre o noso posicionamento respecto do grupo de Emerxencias supramunicipal, e ante o acaecido no pleno do 17-06-2016

O Pleno de onte foi unha nova encerrona do PP, instalado desde hai un ano nunha política de cartón pedra. Incapaz de xestionar o día a día do Concello, tenta ocultalo con discursos demagóxicos nos Plenos, fronte ao público, que pouco ou nada teñen que ver coa realidade que se vive nas comisións.

Durante meses estivemos solicitando a información necesaria para tomar a decisión máis acertada sobre o GES. Durante meses o goberno evitou darnos esa información. Durante meses, o goberno recoñecía coa boca pequena que o GES “era inviable” económicamente e seguía sen cobrar as intervencións, cando cumpre xa un ano na Alcaldía.

O PP puido ter levado a renovación do GES a Pleno hai xa meses. A información que presentaba onte era a mesma que había meses atrás: varios informes técnicos contraditorios (uns favorables, outros desfavorables). Nada novo. E sen embargo, agardou ao 17 de xuño, en campaña electoral, para facer pública unha posición que non se corresponde co que insinuaba en comisións, tentando deixar en fóra de xogo aos grupos da oposición. Sabía da nosa negativa a asinar a cegas e xogou cos tempos, entregando só unhas horas antes do Pleno a previsión de cobros polas intervencións.

Onte o PP retirou o punto da orde do día, logo de esixirmos a entrega por escrito da toda a información necesaria para clarificar a situación. Isto confirma a encerrona e o recoñecemento implícito de que quedan aínda moitas dúbidas por despexar.

A ICM preocúpalle a viabilidade dun servizo de emerxencias rodeado de incertidumes. Unha decisión equivocada, ou curtopracista, podería hipotecar o futuro económico dun concello que está a piques de baixar dos 5000 habitantes e perder capacidade de financiamento. Un paso en falso pode supoñer graves recortes nos servizos públicos que o Concello ofrece á veciñanza nun prazo de só 4 ou 5 anos.

Mugardos, 18 de xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Acta da Asamblea Xeral do 09/06/2016

Publicado o 11/08/2016.

Sendo as 20:00 h do día 9 de xuño de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Solicitude de Ángel Pena Fontenla a vogal da Coordinadora Xeral.
 3. Análise da situación actual da Corporación Municipal. Refrendo as nosas concelleiras.
 4. Definición dos obxectivos programáticos a acadar.
 5. Posicionamento de ICM respecto do 26-X.
 6. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Aprobación por unanimidade da solicitude de Ángel Pena Fontenla para formar parte da Coordinadora Xeral.

Procédese por parte das nosas concelleiras unha vez máis á análise da situación da actual Corporación Municipal en liña co xa manifestado nas últimas asembleas e sobre todo no acto de rendición de contas celebrado o pasado 3 de xuño. Dásenos conta da reunión mantida o mercores 8 de xuño por parte de catro delegacións dos grupos políticos que forman a actual oposición; ICM, EU, BNG e PSOE, coa seguinte orde do día:

 1. Análise dun ano de Corporación Municipal.
 2. Necesidade de crear unha alternativa de goberno para a maioría social.

Nesta xuntanza faisenos entrega dunha proposta metodolóxica para o funcionamento e organigrama do grupo de goberno municipal, así como una proposta programática, todo por parte de EU, do que se da traslado a esta Asemblea e pasa a debaterse. Apróbase por unanimidade refrendar ás nosas concelleiras para abrir un proceso de negociacións, e pásase a definir unha primeira proposta programática e de organigrama de goberno. De alcanzarse algún acordo deberá ser refrendado pola Asemblea Xeral da ICM.

A continuación debátese o posicionamento de ICM respecto do 26-X, chegando ó acordo de redactar un comunicado pedindo o voto crítico para “En Marea”.

No apartado de rogos e preguntas, chéganos unha petición da Rede Galega de Axudas aos Refuxiados, para ver se podemos axudarlles a pegar carteis e repartir pasquíns.

Sen máis levántase a sesión sendo as 22:40 h.

Share

Familias de Mugardos e Ares pagarán máis polo saneamento que outras de ingresos superiores

Unha familia de 4 membros tería unha bonificación do 25% ingresando 800 €, pero pagaría a totalidade do servizo ingresando 700 €.

O PP alegara en decembro do 2014 contra as táboas que agora aproba.

O Concello de Ares reproduce os mesmos criterios incongruentes de Mugardos.

As ordenanzas fiscais que regulan o pagamento dos servizos de auga, lixo, sumidoiros e saneamento no Concello de Mugardos presentan graves incongruencias. Así o detectou a Iniciativa Cidadá de Mugardos logo de estudar a proposta presentada polo PP para a ordenanza que regula o servizo de saneamento e confirmar cos servizos técnicos municipais a arbitrariedade dos criterios á hora de bonificar as familias.

bonificacions_ordenanzas

Esta arbitrariedade non afecta só a Mugardos, xa que o Concello de Ares conta cunha táboa de bonificacións idéntica na ordenanza fiscal sobre o saneamento. E non só iso, senón que os mesmos criterios esténdense en Mugardos aos servizos de auga, lixo e sumidoiros.

Segundo estes baremos, unha familia de 4 membros e uns ingresos de 600 € estaría exenta de pagar os servizos, a mesma familia ingresando 700 € pagaría a totalidade, con 800 € obtería unha bonificación do 25%, e con 900 € ou máis volvería pagar a totalidade do servizo.

Esta situación vense producindo en Mugardos, cando menos, desde o 16 abril de 2012, coa publicación no BOP dun paquete de 6 ordenanzas fiscais que xa presentaban estes criterios. A última actualización publicouse o 22 de maio de 2015, en vésperas das últimas eleccións municipais pero limitouse a substituír o indicador de renda, que pasaba de ser o SMI ao IPREM. A debida progresividade fiscal continuaba a ser totalmente caótica.

En decembro do 2014 o PP de Mugardos presentaba alegacións contra estas táboas nas ordenanzas de auga, lixo e sumidoiros, que non foron aceptadas polo goberno anterior. Sen embargo, oito meses despois da súa chegada á alcaldía presentaron en comisión unha proposta de reforma da ordenanza do saneamento que unicamente cambia a periodicidade dos cobros de semestral a trimestral, pero mantén intactos os criterios aos que se opuxeron hai só 14 meses e que serán aplicados ás familias mugardesas neste 2016. Iniciativa Cidadá de Mugardos rogou na última comisión de Facenda que se abordase con urxencia esta cuestión para atallar o prexuízo á veciñanza, mais en palabras do Alcalde xa non hai tempo para que a corrección sexa efectiva neste ano.

Share