Acta da Asamblea Xeral do día 30/06/2016

Publicado o 11/08/2016.

Sendo as 20:00 h do día 30 de xuño de 2016 damos comezo a Asemblea Xeral da ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Situación actual para unha alternativa de goberno e posicionamento da Asamblea.
 3. Participación da ICM na rede de apoio mutuo “Municipalistas do Norte”.
 4. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Faise un resumo de todo o acontecido no proceso negociador cos diferentes grupos da oposición; onde se explican as diferentes propostas programáticas e organigramas para un goberno municipal.

Os concelleiros tamén fan un resumo das deficiencias que hai no concello pola ineficacia do goberno actual.

Faise unha lectura-resumo da proposta programática á que chegamos neste momento e que se presentará por parte da ICM para a finalización do posible acordo, aprobandose por maioría absoluta dos asistentes, nengún voto en contra e duas abstencións.

Explícanse os diferentes escenarios das posibles propostas de organigrama, e logo da oportuna deliberación pasamos a votar, aprobándose por maioría absoluta da Asemblea Xeral da ICM a seguinte:

Proposta de organigrama na que a Alcaldía sexa para EU, condicionada á prioridade de elección por parte da ICM de 3 presidencias de concellerías.

Apróbase por unanimidade a participación da ICM na rede de apoio mutuo “Municipalistas do Norte”.

Sen máis asuntos a tratar levántase a sesión sendo as 23:20 h.

Share

Acta da Asamblea Xeral do 09/06/2016

Publicado o 11/08/2016.

Sendo as 20:00 h do día 9 de xuño de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Solicitude de Ángel Pena Fontenla a vogal da Coordinadora Xeral.
 3. Análise da situación actual da Corporación Municipal. Refrendo as nosas concelleiras.
 4. Definición dos obxectivos programáticos a acadar.
 5. Posicionamento de ICM respecto do 26-X.
 6. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Aprobación por unanimidade da solicitude de Ángel Pena Fontenla para formar parte da Coordinadora Xeral.

Procédese por parte das nosas concelleiras unha vez máis á análise da situación da actual Corporación Municipal en liña co xa manifestado nas últimas asembleas e sobre todo no acto de rendición de contas celebrado o pasado 3 de xuño. Dásenos conta da reunión mantida o mercores 8 de xuño por parte de catro delegacións dos grupos políticos que forman a actual oposición; ICM, EU, BNG e PSOE, coa seguinte orde do día:

 1. Análise dun ano de Corporación Municipal.
 2. Necesidade de crear unha alternativa de goberno para a maioría social.

Nesta xuntanza faisenos entrega dunha proposta metodolóxica para o funcionamento e organigrama do grupo de goberno municipal, así como una proposta programática, todo por parte de EU, do que se da traslado a esta Asemblea e pasa a debaterse. Apróbase por unanimidade refrendar ás nosas concelleiras para abrir un proceso de negociacións, e pásase a definir unha primeira proposta programática e de organigrama de goberno. De alcanzarse algún acordo deberá ser refrendado pola Asemblea Xeral da ICM.

A continuación debátese o posicionamento de ICM respecto do 26-X, chegando ó acordo de redactar un comunicado pedindo o voto crítico para “En Marea”.

No apartado de rogos e preguntas, chéganos unha petición da Rede Galega de Axudas aos Refuxiados, para ver se podemos axudarlles a pegar carteis e repartir pasquíns.

Sen máis levántase a sesión sendo as 22:40 h.

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 12 de maio de 2016

[O contido desta acta está pendente de aprobación na vindeira asemblea].

Sendo as 20:00 h do día 12 de maio de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Aprobación se procede das solicitudes de afiliación.
 3. GES. Información da situación actual e futura.
 4. REGANOSA. Información da xuntanza dos Grupos Municipais coa A.VV. “O Cruceiro de
  Meá”.
 5. Programación do acto público de rendición de contas.
 6. Rogos e preguntas.

Sigue lendo

Share